Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WERSEL MUSIC POINT INSTRUMENTY MUZYCZNE
www.wersel.pl
obowiązujący od dnia 01.02.2016

1. Informacje o sprzedawcy
1. Sklep internetowy: WERSEL MUSIC POINT INSTRUMENTY MUZYCZNE dostępny jest pod adresem www.wersel.pl
2. Właścicielem Sklepu internetowego: WERSEL MUSIC POINT INSTRUMENTY MUZYCZNE jest Michał Wersel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU WERSEL z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 48, NIP: 646-119-77-94, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. 
3. Kontakt ze sklepem możliwy jest drogą e-mailową: sklep@wersel.pl oraz telefoniczną: (32) 227 26 08 lub 530 948 895.
4. Dane do przelewu F.H.U. WERSEL Michał Wersel 43-100 Tychy, ul. Edukacji 48.
5. Numer rachunku bankowego: 60175000120000000013085196 (Raiffeisen Bank).

2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym: WERSEL MUSIC POINT INSTRUMENTY MUZYCZNE.
2. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, należy je postrzegać wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
4. Sklep zastrzega możliwość wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu.
5. Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian do treści niniejszego Regulaminu. 
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawna obowiązujące na terenie RP.


3. Proces rejestracji i dokonywania zamówień
1. Zarejestrować się w Sklepie mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające:
a) pełną zdolność do czynności prawnych,
b) urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarką internetową umożliwiającą właściwe wyświetlanie się strony internetowej Sklepu.
2. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się Kupującego w Sklepie i utworzeniu (aktywacji) własnego indywidualnego konta.
3. Proces rejestracji polega na wypełnieniu formularza, w którym Kupujący musi wskazać m.in.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz dane adresowe.
4. Dane ujawnione przez Kupującego w trakcie rejestracji powinny być aktualne oraz odpowiadać prawdzie. 
5. Rejestrując konto w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest – poprzez zaznaczenie odpowiednich pól - potwierdzić zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Sklepu jako administratora danych osobowych, na cele związane ze składaniem przez Kupującego zamówień na stronie internetowej Sklepu oraz do przesyłania przez Sklep na adres e-mail Kupującego informacji handlowych (newsletter) w zgodzie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135). 
6. Proces rejestracji kończy się z chwilą aktywacji konta przez Kupującego. Aktywacji można dokonać otwierając link w wiadomości e-mail przesłanej przez Sklep, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracji. 
7. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, po zalogowaniu się przez Kupującego na swoje indywidualne konto w Sklepie z wyłączeniem czasu w którym strona internetowa nie będzie dostępna z powodów technicznych. 
8. Dokonując zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru formy dostawy/odbioru towaru oraz sposobu płatności. Kupujący przed złożeniem zamówienia jest informowany o kosztach i terminie dostawy/odbioru towaru w zależności od wybranej przez siebie formy dostawy lub płatności za zamówiony towar. Dokonanie zamówienia jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu zapoznania się Kupującego z treścią Regulaminu Sklepu i akceptacji jego treści. 
9. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili aktywacji przez Kupującego buttona [potwierdzam zakup] w zakładce „podsumowanie”.
10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą zarejestrowanie zamówienia Kupującego w systemie Sklepu. Kupujący powinien potwierdzić złożenie zamówienia aktywując link wskazany w wiadomości e-mail. 
11. Kupujący może przeglądać złożone zamówienia logując się na swoje konto w Sklepie.


4. Sposoby płatności i realizacji zamówień
1. Sposób płatności Kupujący wybiera składając zamówienie, przed potwierdzeniem zakupu. Sklep stosownie od wyboru Kupującego umożliwia dokonanie płatności za zakupiony towar przelewem na konto w formie przedpłaty, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatnością internetową w systemie dotpay lub w formie płatności gotówkowej w siedzibie Sklepu (43-100 Tychy, ul. Edukacji 48).
2. Sposób doręczenia towaru Kupujący wybiera składając zamówienie przed potwierdzeniem zakupu. Sposób doręczenia towaru może również zostać ustalony indywidualnie w zależności od rodzaju lub ilości zakupionego towaru. Wysyłki towarów są realizowane przez przedsiębiorstwo kurierskie. Sklep oferuje także możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sklepu (43-100 Tychy, ul. Edukacji 48). 
3. Koszty wysyłki towaru pokrywa Kupujący. Koszt wysyłki zostaje wliczony w cenę, a informacja o kosztach wysyłki jest podawana Kupującemu do wiadomości przed potwierdzeniem przez niego zakupu. 
4. W przypadku wysyłki towaru Sklep zabezpiecza towar przed uszkodzeniem oraz ubezpiecza przesyłkę. Kupujący w chwili odbioru przesyłki powinien sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Jeśli zajdzie taka potrzeba Kupujący, powinien zgłosić swoje wątpliwości co do stanu przesyłki kurierowi i niezwłocznie poinformować o tym Sklep. 
5. Do każdej przesyłki Sklep dołącza potwierdzenie zakupu w postaci - faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
2. Za konsumenta uważa się Kupującego, który jako osoba fizyczna dokonuje z Sklepem (zwanym w niniejszym artykule przedsiębiorcą) czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, lecz nie jest to wymagane. Wzór formularza Sklep udostępnia drogą mailową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
2) przez złożenie oświadczenia w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail przedsiębiorcy.
5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

6. Procedura reklamacyjna 
1. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupujących – konsumentów za wady fizyczne oraz prawne rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W umowach zawieranych przez Sklep z Kupującymi – nie konsumentami (przedsiębiorcami) odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne rzeczy jest wyłączona.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. W przypadku stwierdzenia, że towar nie został zwrócony w stanie niezmienionym i ma to wpływ na jego wartość sprzedający będzie mógł dochodzić od kupującego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
5) rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
4. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady towaru, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamację Kupujący może złożyć w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Sklepu wskazany w art. 1 ust. 2 Regulaminu lub drogą mailową na adres e-mail wskazany w art. 1 ust. 3 Regulaminu. W oświadczeniu o reklamacji Kupujący powinien wskazać: imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi, nazwę produktu oraz datę zakupu, a także opis stwierdzonej wady. Ponadto w tym oświadczeniu Kupujący powinien sprecyzować swoje żądania tzn. wskazać czego się domaga – wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady lub obniżenia ceny określając kwotę, o którą cena miałby być obniżona. 
6. Sklep zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Kupującego, ustosunkować się do niej. Sklep rozpatrując reklamację zastrzega prawo do wystąpienia do Kupującego o przesłanie dowodu zakupu, aktualnej fotografii towaru lub odesłania towaru na koszt Sklepu w celu dokonania oględzin. Sklep ma prawo nie uznać reklamacji Kupującego, o czym Kupujący zostanie przez Sklep powiadomiony na piśmie lub drogą mailową.
7. Jeśli rzecz sprzedana okaże się dotknięta wadami fizycznymi, Sklep zaproponuje Kupującemu naprawę towaru albo wymianę towaru na nowy i w zależności od decyzji Kupującego doprowadzi rzecz do zgodności z umową, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. 
8. O szczegółach wymiany/naprawy towaru Kupujący będzie informowany na bieżąco w toku postępowania reklamacyjnego.
9. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli reklamowany towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep lub też Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunkach z Kupującymi - konsumentami z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
11. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na świadczenia gwarancyjne udzielane bezpośrednio przez producenta na towary sprzedawane przez Sklep.

7. Ochrona danych osobowych
1. Wyrażenie zgody przez Kupującego na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest równoznaczne z umieszczeniem danych osobowych w zbiorze danych osobowych Sklepu. 
2. Administratorem danych osobowych Sklepu jest Michał Wersel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU WERSEL z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 48, NIP: 646-119-77-94, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. 
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłączanie w dwóch celach:
1) realizacji zawartych z Kupującym umów sprzedaży (podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), 
2) przesyłania na adres e-mail Kupującego informacji handlowych, wyłącznie po uzyskaniu jego wcześniejszej zgody.
4. Kupujący może cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w celach określonych w pkt 2 ustępu poprzedzającego. 
6. W związku z przetwarzaniem danych przez administratora danych Sklepu w zbiorach danych, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
6) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych;
7) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
8) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
9) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
10) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Kupujący może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator danych Sklepu udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Kupującego. Kupujący może żądać udzielenia odpowiedzi przez administratora danych Sklepu na piśmie.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl